top of page
Slider1.jpg

Liselundfondets bestyrelse

Formand

Advokat Helge S. Poulsen

Ndr. Ringgade 70 C

4200  Slagelse

valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Næstformand

Arkitekt John Veje

Næstved Landevej 185

Tystofte

4230  Skælskør

valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Øvrige medlemmer

Friskolelærer Lisbeth Andreasen

Tingvejen 35

4400  Kalundborg

valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Niels Dinesen

Højen 21

4230 Skælskør

valgform: udpeget i henhold til vedtægt

Liselundfondets vedtægter

§1. Institutionen bærer navnet ”Liselundfondet”, og dens hjemsted er Slagelse Kommune.

Institutionen, der er selvejende og med sin formue og sine indtægter hæfter for den institutionen rettelig pådragne gæld, har til opgave under hensyn til de krav, som livet til enhver tid måtte stille, at drive den fondet tilhørende ejendom ”Liselund” pr. Slagelse på lignende måde, som den hidtil har været drevet ved afholdelse af sommer- og vintermøder med foredrag, der omfatter kristelige, folkelige, kulturelle og politiske emner.

Skulle arbejdet på Liselund ophøre, skal de fondet tilhørende midler – eventuelt efter at de er realiserede – anvendes til andre lignende formål efter bestyrelsens bestemmelse.

§2 Siden 1970-erne har Liselund desuden være brugt som kursussted for såvel den offentlige som den private forvaltning, ligesom en række kirkelige organisationer og grene af erhvervslivet holder møde her.

§3 Fondets midler består af ejendommen matr. nr. 1 co af Antvorskov Hovedgård, Slagelse Sct. Peders landsogn, således som denne er skænket institutionen ved selvstændigt gavebrev af 16. maj 1951 oprettet af Amelie og Niels Dael, og af midler som er skænket eller senere måtte blive skænket fondet.

Fondets grundkapital udgør kr. 300.000, indbetalt i form af fast ejendom.

Fondets pengemidler anbringes i et af bestyrelsen bestemt pengeinstitut.

§4 Fondet bestyres af en bestyrelse på 3 til 6 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede mænd eller kvinder.

 

Forholdet til lokalsamfundet fastholdes ved lokalsamfundets repræsentation i bestyrelsen

§5 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Ved afgang supplerer bestyrelsen sig selv. Såfremt et bestyrelsesmedlem måtte komme ud af rådighed over sit bo eller ved dom bliver fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling, ophører bestyrelsesmedlemmet at være medlem af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er ulønnet.

§6 Bestyrelsen forestår ledelsen af fondet og træffer bestemmelser i alle dets anliggender, derunder driften af Liselund.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

Beslutningerne afgøres ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens – i dennes forfald næstformandens – stemme afgørende.

 

For at kunne træffe bestemmelse om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget.

 

Bestyrelsen samles normalt 4 gange om året efter indkaldelse af formanden.

 

Derudover indvarsler formanden til møde, når han finder anledning dertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Indvarslingsfrist er 14 dage.

Indkaldelsen skal tillige indeholde dagsorden.

 

Det påhviler bestyrelsen af føre protokol for fondet. I denne protokol indføres fundatsen for legatet, bestyrelsens forhandlinger og alle meddelelser og oplysninger af interesse for fondet.

 

Fondet forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden, begge i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden.

§7 Inden for grænser, der er fastlagt af bestyrelsen, har den daglige leder ansvar for drift og regnskabsføring.

 

Fondets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb være afgivet til revision.

 

Det reviderede regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen.

§8 Revisionen foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§9 Institutionen er en selvstændig økonomisk enhed, der kun hæfter med sine aktiver uden personligt ansvar for nogen enkeltperson.

§10 Ethvert overskud, eventuelt underskud, på årsregnskabet, overføres til næste års regnskab.

§11 Ændringer af vedtægten, der kan besluttes af et kvalificeret flertal af bestyrelsen, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Godkendt den den 17. august 2021.Godkendt af Erhvervsstyrelsen den 16. november 2021.

bottom of page