top of page
Slider1.jpg

Bestyrelsesmedlemmer og valgperioder pr. 26.3.2023

Formand

Andreas Kamm

Grønnemose Allé 28, 2400 København NV

Mail: andreas.kamm@mail.dk
Indvalgt: 21.09.2020
På valg: år 2026

Næstformand

Ingrid Dyhr Toft
Herthalund 21, 4200 Slagelse
Indvalgt: 24.04.2019
På valg: år 2025

Medlemmer

Søren Stampe

Skovvejen 43

4200 Slagelse

Indvalgt: 21.09.2020

På valg: år 2026

Henning Nørhøj

Leragervej 1

4693 Haslev

Indvalgt: 13.6.2021

På valg: år 2025

 

Finn Berggren

Skælskør landevej 22, 4200 Slagelse

Indvalgt: 27.03.2022

På valg: år 2026

Helle Jacobsen

Hvedevænget 34, 4200 Slagelse

Indvalgt: 27.03.2022

På valg: år 2026

Claudi Clausen

Ærtebjergvej 18

4230 Skælskør

Indvalgt: 26.3.2023

På valg: år 2025

Vedtægt for Liselund Højskole, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Liselund Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

 

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 24. april 2019 og har adressen Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

 

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en seniorhøjskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler.

 

Stk. 4. Skolens værdigrundlag: Liselund Højskole grunder sig på den grundtvigske højskoletradition. Liselund Højskole ser det som sin dannelsesopgave at gøre eleverne klogere på livet, verden og sig selv ud fra den grundbetragtning, at livet er en løbende fortælling, der hele tiden skal gøres gældende. Undervisning og samvær skal berige og inspirere til eksistentielt og fagligt at indgå i forpligtende fællesskaber som aktive medborgere i et demokratisk samfund. Højskolelivet på Liselund Højskole skal kendetegnes ved kvalitet, faglighed og hjemlighed i undervisning, samvær, i arkitektur og indretning, måltider og fælles oplevelser.

 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

 

Stk. 2. Privatpersoner (myndige), foreninger o. lign. skal udgøre flertallet af skolekredsen.

 

Stk. 3. Foreninger m.v. kan være medlemmer af skolekredsen med 3 navngivne medlemmer.

 

Stk.4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

 

Stk. 5. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

Stk. 6. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret fra ½ år efter indbetalt kontingent.

 

Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark.

 

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med dagsorden for generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.

 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 procent af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

 

Stk. 7. 5 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af bestyrelsen med vægt på særlige kompetencer eller navngivne foreninger, kommuner m.v. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges for 2 år ad gangen. Genvalg/genudpegning kan ske.

 

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om folkehøjskoler § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

 

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. En medarbejder kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

 

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds.

 

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og en indholdsplan for det enkelte kursus, samt godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

 

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

 

Stk. 6. Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

 

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

 

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

 

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger de praktiske medarbejdere. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

 

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

 

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lov om folkehøjskoler § 6.

 

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

 

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

 

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindelig stemmeflerhed af de mødte medlemmer.

 

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

 

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

 

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 24. april 2019.
§5, stk. 1 ændret af generalforsamlingen 21. september 2020.

bottom of page